ROK 2010

http://instal.bialystok.pl/files/banner.jpg

 

 

 

 

 

 

Białystok, 15.02.2010 r.


 Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia wykonawców robót budowlanych zgrupowanych w pakietach nr 1, 2, 3, 4. Podmioty zainteresowane wykonawstwem winny złożyć deklarację udziału oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu, na drukach stanowiących załączniki do regulaminu, w terminie do dnia 26.02.2010 r. na adres inwestora osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Inwestor dokona preselekcji potencjalnych oferentów oraz wystosuje, do podmiotów zakwalifikowanych do udziału, pisemne zaproszenia do złożenia ofert szczegółowych, wraz z danymi do ich sporządzenia. Z autorami najkorzystniejszych ofert zostaną podpisane umowy o roboty budowlane, bazujące na tekście ramowym. Zakres rzeczowy poszczególnych pakietów objętych niniejszym konkursem oraz tekst umowy zostały opublikowane w zakładce „Pliki do pobrania”. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami. Ogłoszenia dotyczące kolejnych konkursów, zmierzających do wyłonienia dostawców maszyn, urządzeń i wyposażenia – wkrótce. 

 

Białystok, 19.03.2010 r.

 

Informujemy potencjalnych Oferentów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do konkursu na wyłonienie wykonawców robót objętych pakietami od 1 do 3, że prace projektowe w zakresie dokumentacji wykonawczej jeszcze trwają. Zaproszenia do złożenia szczegółowych ofert cenowych zostaną wystosowane do Państwa niezwłocznie po ich zakończeniu.  W związku z powyższym przedłuża się termin na składanie deklaracji udziału w konkursie do 31.03.2010 r. 

 

Białystok, 20.09.2010 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty cenowe w konkursie na wyłonienie wykonawców robót objętych pakietami nr od 1 do 4, że na prośbę dwóch podmiotów przygotowujących oferty kompleksowe, został przedłużony do dnia 24.09.2010 r. termin na ich składanie. Oferenci, którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym w pisemnym Zaproszeniu i uważają, że stosunkowo krótki czas wyznaczony przez inwestora na sporządzenie oferty, nie pozwolił im na wystarczająco wnikliwą analizę materiałów konkursowych – mogą w przedłużonym terminie złożyć aneks do oferty zawierający uzupełnione, bądź poprawione arkusze cenowe.

 

Białystok, 28.09.2010 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. działając w oparciu o § 3. pkt. 11 Regulaminu Konkursu na wybór wykonawców i dostawców PROJEKTU budowy nowej WKS w miejscowości Folwark Koplany, unieważnia konkurs w zakresie robót objętych pakietami nr 1 i 2. Gwarancje wadialne dotyczące w/w pakietów, złożone w toku postępowania konkursowego, zostaną Oferentom zwrócone. Jednocześnie informujemy, że postępowanie konkursowe dotyczące pakietów nr 3 i 4 jest nadal prowadzone. Gwarancje ubezpieczeniowe złożone zbiorczo na kilka pakietów, mogą być przez Oferentów zamienione, z uwzględnieniem zmniejszenia kwoty wadialnej. 

 

Białystok, 29.09.2010 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany”, w następującym zakresie rzeczowym:

-Roboty ziemne – wykopy pod fundamenty oraz zasypanie fundamentów z zagęszczeniem

-Wykonanie stóp i ław fundamentowych, żelbetowych „na mokro” oraz izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych fundamentów

-Wykonanie podwalin i ścian fundamentowych wraz z izolacjami j. w.

-Wykonanie podsypki pod posadzki z zagęszczeniem (hala – do poziomu -0.30, budynek dyrekcji oraz zaplecze przy hali – do poziomu -0.24)

-Wykonanie żelbetowych kanałów pod-posadzkowych w malarni

-Wykonanie żelbetowej studni wodomierzowej

-Wykonanie stóp fundamentowych dla estakad podsuwnicowych na placu składowym surowca oraz placu wyrobów gotowych.

Punkty 2, 3, 4 dotyczą budynku hali produkcyjnej wraz z zapleczem techniczno-administracyjno-socjalnym oraz wolnostojącego budynku dyrekcji. 

Regulamin wewnętrzny konkursu ofert znajduje się na stronie internetowej http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . 

Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o kontakt z Dyrektorem ds. Realizacji Inwestycji, celem pobrania materiałów konkursowych (dokumentacja techniczna – zapis elektroniczny w formacie .pdf oraz formularz cenowy). 

INSTAL Białystok S.A. nie wymaga wniesienia wadium, o którym mowa w § 4. pkt.4 Regulaminu, z uwagi na ograniczony rzeczowo zakres objęty ofertą. 

Termin składania deklaracji udziału w konkursie – 05.10.2010 r.

Termin złożenia oferty cenowej – 11.10.2010 r.

Przewidywany okres realizacji – listopad-grudzień 2010 r.

 

Białystok, 28.10.2010 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje wszystkich potencjalnych Oferentów,  w konkursie na wyłonienie wykonawców robót objętych pakietami nr 3 i 4, że na prośbę wielu podmiotów zainteresowanych realizacją inwestycji, został przedłużony do dnia 10.11.2010 r. termin składania ofert. Jednocześnie decyzją Zarządu firma INSTAL Białystok S.A. odstępuje od wymogu wpłacenia wadium w przedmiotowym zakresie. Pozostałe zasady konkursu określone Regulaminem, nie ulegają zmianie. Oferenci, którzy złożyli oferty cenowe w uprzednio wyznaczonym terminie, mogą w terminie przedłużonym złożyć aneks do oferty zawierający uzupełnione, bądź poprawione arkusze cenowe. Wniesione wadia zostaną niezwłocznie zwrócone wszystkim zainteresowanym. 

 

Białystok, 03.11.2010 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy komputerów i oprogramowania wg następującej specyfikacji:

 

1.    Komputer szt. 2, w tym:

    Jednostka centralna z procesorem INTEL Core i5-650 (2×3,2 GHz, FSB 1066 MHz, 4 MB Cache), pamięć operacyjna 6 GB (3×2 GB) DDR3 1333 MHz, dysk twardy SATA 7200 rpm 3 GB/s szt. 2×500 GB (konfiguracja w macierz RAID), karta grafiki dedykowana Nvidia Quadro FX580 512 MB lub porównywalna, system operacyjny Microsoft Windows XP Professional 64 bit PL

    Preinstalowany Microsoft Office 2010 OEM Business PL

    Monitor LCD z matrycą Full HD 1920×1080, przekątna 22”, 16:9, plamka 0,248 mm, czas reakcji 8 ms, kąt widzenia 178st/178st, Pivot, jasność 250 cd/m2 , kontrast 3000:1, hub USB

 

2.    Oprogramowanie typu CAD szt. 2 przystosowane do:

    Tworzenia wysokiej jakości dokumentacji  rysunkowej wykorzystywanej w budownictwie i  branżach mechanicznych (profesjonalne rysunki techniczne 2D i 3D) 

    Automatyczne opisywanie i tworzenie szczegółowych rysunków wykonawczo-warsztatowych dla konstrukcji  stalowych  i żelbetowych

 

Podmioty zainteresowane dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania winny złożyć ofertę cenową (ryczałt) wraz z wymaganymi załącznikami wynikającymi z regulaminu konkursu, w terminie do dnia 10.11.2010 r. na adres inwestora: faxem, osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej, pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą meilową (tylko dokumenty w formie skanów z podpisanych oryginałów). Z autorami najkorzystniejszych ofert zostaną przeprowadzone dodatkowe, bezpośrednie negocjacje cenowe, a z autorem najkorzystniejszej oferty – podpisana umowa o dostawę. Regulamin konkursu został opublikowany w pod-zakładce „Pliki do pobrania” zakładki „Rozwój” na stronie internetowej inwestora. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Oferta winna określać ceny jednostkowe wg pkt. 1 i 2, łączną wartość oferty netto i brutto, okres gwarancji, warunki serwisu (w przypadku awarii sprzętu komputerowego), termin związania ofertą (wymagany min. 3-miesięczny).

 

Białystok, 03.11.2010 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza, iż w konkursie ogłoszonym dnia 29.09.2010 r. na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy budowlanej  FMB Spółka z o.o. 02-681 Warszawa, ul. Granitowa 3 lok. 67.

 

 

Białystok, 05.11.2010 r.

 

Komunikat w sprawie konkursu ogłoszonego 03.11.2010

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza zmiany oraz uzupełnienia warunków konkursu ofert ogłoszonego dn. 03.11.2010 r. :

 

1.Komputer szt. 2, w tym:

Zamiast systemu operacyjnego Microsoft Windows XP Professional 64 bit PL, należy uwzględnić Microsoft Windows 7  Pro 64 bit PL

 

2.Zarząd INSTAL Białystok S.A. odstępuje od żądania zabezpieczenia  ofert w formie wadium. Pozostałe warunki Regulaminu konkursu nie ulegają zmianie.

 

Białystok, 15.11.2010 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 15.02.2010 r. na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgrupowanych w Pakiecie nr 4, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 
Roboty Drogowe Adam Kowalewski 15-066 Białystok, ul. Modlińska 6 lok. 1.

 

Białystok, 23.11.2010 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy robót instalacyjnych branży sanitarnej w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany”, w następującym zakresie rzeczowym:

1.    Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej

2.    Zewnętrzna sieć wodociągowa (w tym punkt czerpalny wody do celów pożarowych)

3.    Zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej (nie obejmuje ujęcia w kanał rurowy otwartego rowu odwadniającego pod parkingiem samochodów osobowych oraz liniowych koryt odwadniających przy placu magazynowym wyrobów gotowych)

Regulamin wewnętrzny konkursu ofert znajduje się na stronie internetowej http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . 

Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o kontakt z Dyrektorem ds. Realizacji Inwestycji, celem pobrania materiałów konkursowych (dokumentacja techniczna – zapis elektroniczny oraz formularz cenowy). 

INSTAL Białystok S.A. nie wymaga wniesienia wadium, o którym mowa w § 4. pkt.4 Regulaminu, z uwagi na ograniczony rzeczowo zakres objęty ofertą (wydzielona część Pakietu nr 2 – roboty sanitarne). 

Termin składania deklaracji przystąpienia do udziału w konkursie – 30.11.2010 r.

Termin złożenia oferty cenowej – 07.12.2010 r.

Przewidywany okres realizacji – grudzień 2010 r. – lipiec 2011 r. 

 

Białystok, 30.11.2010 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 03.11.2010 r. na wyłonienie dostawcy 2 szt. komputerów oraz 2 szt. oprogramowania typu CAD w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy

ROBOBAT POLSKA SP. Z O.O. 31-315 KRAKÓW, UL. RADZIKOWSKIEGO 47A.

 

Białystok, 20.12.2010 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 15.02.2010 r. na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgrupowanych w Pakiecie nr 3 (roboty elektryczne), w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 

RST Spółka jawna M. Zielenkiewicz W. Nietupski A. Wojtkowski  15-569 Białystok, ul. Myśliwska 2. 

 

Białystok, 20.12.2010 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 23.11.2010 r. na wyłonienie wykonawcy fragmentu robót budowlanych zgrupowanych w Pakiecie nr 2 (sieci zewnętrzne wodno-kanalizacyjne), w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:  Przedsiębiorstwo  Wdrożeniowe  PREZOT  Sp.  z  o. o. 15-282 Białystok ul. Legionowa 28 lok. 601

 

Białystok, 21.12.2010 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy części robót budowlanych – składających się na Pakiet nr 1/B, w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany”, w następującym zakresie rzeczowym:

1.    Konstrukcja stalowa

2.    Podkłady betonowe pod posadzki

3.    Posadzki

4.    Ściany

5.    Dach

6.    Bramy

7.    Świetliki

Powyższy zakres nie obejmuje wolnostojącego budynku dyrekcji. Regulamin wewnętrzny konkursu ofert znajduje się na stronie internetowej http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113. Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o kontakt z Dyrektorem ds. Realizacji Inwestycji, celem pobrania materiałów konkursowych (dokumentacja techniczna – zapis elektroniczny w formacie pdf oraz formularz cenowy). Ustala się zabezpieczenie wadialne ofert, w rozumieniu Art. 704 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964.16.93 z późn. zmianami), o którym mowa w § 4. pkt. 4 Regulaminu, w wysokości 50 tys. zł, płatne przelewem na rachunek nr 80 1020 1332 0000 1902 0617 4595 przed datą złożenia oferty lub w formie gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej dołączonej do oferty, z terminem ważności do 28.02.2011 r. Wadium złożone w formie gotówkowej nie podlega oprocentowaniu. Oferty zgodne z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu, w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą:

„Oferta na wykonanie robót objętych Pakietem nr 1/B – budowa WKS w Folwarku Koplanach”, należy składać w sekretariacie spółki (osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich). Wymagana przez nas forma oferty wyklucza możliwość przekazania jej drogą meilową lub faksem. Oferty winny być sporządzone w układzie załączonego arkusza cenowego.

Termin składania deklaracji udziału w konkursie – 31.12.2010 r. (fax, e-mail)

Termin złożenia oferty cenowej – 21.01.2011 r.

Przewidywany okres realizacji – luty-wrzesień 2011 r.