ROK 2011

http://instal.bialystok.pl/files/banner.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 Białystok, 19.01.2011 r.

 

 

Komunikat dla Oferentów

Zarząd INSTAL Białystok S.A. w nawiązaniu do konkursu ogłoszonego w dniu 21.12.2010 r. na wyłonienie wykonawcy części robót budowlanych – składających się na Pakiet nr 1/B, w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany” informuje, że w związku z koniecznością korekty rozwiązań projektowych, wyłącza z zakresu rzeczowego konkursu następujące pozycje:

2.Podkłady betonowe pod posadzki –poz. 6.1. arkusza cenowego

3.Posadzki – poz. 7.1. arkusza cenowego

w hali produkcyjnej (przygotowanie produkcji, spawalnia, malarnia). Pozostałe warunki konkursu nie ulegają zmianie.

 

Białystok, 21.02.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy komputerów wg następującej specyfikacji:

 

Komputer szt. 2, w tym:

• Jednostka centralna z procesorem INTEL Core i5-650 (2×3,2 GHz, FSB 1066 MHz, 4 MB Cache), pamięć operacyjna 6 GB (3×2 GB) DDR3 1333 MHz, dysk twardy SATA 7200 rpm 3 GB/s szt. 2×500 GB (konfiguracja w macierz RAID), karta grafiki dedykowana Nvidia Quadro FX580 512 MB lub porównywalna, system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64 bit PL

• Preinstalowany Microsoft Office 2010 OEM Business PL

• Monitor LCD z matrycą Full HD 1920×1200, przekątna 24”, 16:10, plamka 0,248 mm, czas reakcji 8 ms, kąt widzenia 178st/178st, Pivot, jasność 250 cd/m2 , kontrast 3000:1, hub USB

 

Zapraszamy do udziału wszystkie podmioty zainteresowane dostawą sprzętu komputerowego. Winny one złożyć ofertę cenową (ryczałt) wraz z wymaganymi załącznikami wynikającymi z regulaminu konkursu, w terminie do dnia 28.02.2011 r. na adres inwestora: faxem, osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej, pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą meilową (tylko dokumenty w formie skanów z podpisanych oryginałów). Z autorem najkorzystniejszej oferty zostanie  podpisana umowa o dostawę. Regulamin konkursu został opublikowany w pod-zakładce „Pliki do pobrania” zakładki „Rozwój” na stronie internetowej inwestora. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Oferta winna określać cenę jednostkową, łączną wartość oferty netto i brutto, okres gwarancji, warunki serwisu (w przypadku awarii sprzętu komputerowego), termin związania ofertą (wymagany min. 3-miesięczny). Zabezpieczenie ofert w formie wadium konkursowego nie jest wymagane.

 

Białystok, 23.02.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 21.12.2010 r. na wyłonienie wykonawcy fragmentu robót budowlanych zgrupowanych w Pakiecie nr 1/B, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:  NOVA DACH  Sp. z  o. o. 15-399 Białystok ul. Składowa 7

 

Białystok,  02.03.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 21.02.2011 r. na wyłonienie dostawcy 2 szt. komputerów w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „KOMSERWIS” Sp. z o.o.

15-008 Białystok, ul Ryska 1

 

Białystok, 07.03.2011 r.


Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy robót instalacyjnych branży sanitarnej w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany”, w następującym zakresie rzeczowym (Pakiet nr 2/B – instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne):
1.    Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
2.    Wewnętrzna instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i p. poż.
3.    Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Regulamin wewnętrzny konkursu ofert znajduje się na stronie internetowej http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . 
Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o kontakt z Dyrektorem ds. Realizacji Inwestycji, celem pobrania materiałów konkursowych (dokumentacja techniczna – zapis elektroniczny oraz formularz cenowy). Wszelkie zestawienia ilościowe zawarte w tych materiałach mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie należy ich utożsamiać z inwestorskim przedmiarem robót (zakres rzeczowy określa projekt techniczny, a obowiązek sporządzenia przedmiarów leży po stronie Oferenta).
INSTAL Białystok S.A. nie wymaga wniesienia wadium, o którym mowa w § 4. pkt. 4 Regulaminu, z uwagi na ograniczony rzeczowo zakres objęty ofertą (wydzielona część Pakietu nr 2 – roboty sanitarne). Inwestor zaleca dokonanie wizji lokalnej na placu budowy.
Termin składania deklaracji przystąpienia do udziału w konkursie – 11.03.2011 r.
Termin złożenia oferty cenowej – 16.03.2011 r.
Przewidywany okres realizacji – kwiecień – lipiec 2011 r.

 

Białystok, 06.04.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy specjalistycznych robót budowlanych – składających się na Pakiet nr 1/C, w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany”, w następującym zakresie rzeczowym:

• Podkład betonowy z B15 pod posadzkę przemysłową

• Posadzka z betonu B30 ze zbrojeniem rozproszonym

Regulamin wewnętrzny konkursu ofert znajduje się na stronie internetowej http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113. Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o kontakt z Dyrektorem ds. Realizacji Inwestycji, celem pobrania materiałów konkursowych (dokumentacja techniczna – zapis elektroniczny w formacie pdf oraz formularz cenowy). INSTAL Białystok S.A. nie wymaga wniesienia wadium, o którym mowa w § 4. pkt. 4 Regulaminu, z uwagi na ograniczony rzeczowo zakres objęty ofertą (wydzielona część Pakietu nr 1 – roboty budowlane). Inwestor zaleca dokonanie wizji lokalnej na placu budowy. Oferty ryczałtowe, zgodne z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu, w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą:

„Oferta na wykonanie robót objętych Pakietem nr 1/C –

budowa WKS w Folwarku Koplanach”

należy składać w sekretariacie spółki (osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich). Wymagana przez nas forma oferty wyklucza możliwość przekazania jej drogą meilową lub faksem. Oferty winny być sporządzone w układzie załączonego arkusza cenowego. Obowiązek sporządzenia przedmiarów leży po stronie Oferentów.

 

Termin złożenia oferty cenowej – 14.04.2011 r.

Przewidywany okres realizacji (realizacja etapowa) –   kwiecień – wrzesień 2011 r. 

 

Białystok, 14.04.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. działając w oparciu o § 6. pkt. 3 Regulaminu Konkursu na wybór wykonawców i dostawców PROJEKTU budowy nowej WKS w miejscowości Folwark Koplany, wprowadza z dniem ogłoszenia zmiany do niniejszego Regulaminu. Tekst jednolity po zmianach został opublikowany w zakładce  „Pliki do pobrania”.

 

Białystok, 14.04.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy fabrycznie nowych urządzeń transportu wewnątrzzakładowego (suwnic pomostowych i suwnicy konsolowej – Pakiet nr 6) wg  Specyfikacji zamieszczonej w zakładce „Pliki do pobrania”. 

 

Białystok, 22.04.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 07.03.2011 r. na wyłonienie wykonawcy fragmentu robót budowlanych zgrupowanych w Pakiecie nr 2/B (wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna), w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:  Przedsiębiorstwo  Wdrożeniowe  PREZOT  Sp.  z  o. o. 15-282 Białystok ul. Legionowa 28 lok. 600
 

Białystok, 27.04.2011 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. przedłuża termin składania ofert, w konkursie na wyłonienie dostawcy suwnic – Pakiet nr 6, ogłoszonym w dniu 14.04.2011 r., do dnia 06.05.2011 r. włącznie.
 

Białystok, 27.04.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej (Pakiet nr 5/A) wg  Specyfikacji zamieszczonej w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

 Białystok, 18.05.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy wypalarki plazmowo-gazowej sterowanej CNC – Pakiet nr 7 wg  Specyfikacji zamieszczonej w zakładce „Pliki do pobrania”. 

 

Białystok, 18.05.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy zestawu urządzeń linii do przygotowania produkcji (Pakiet nr 5/B) wg  Specyfikacji zamieszczonej w zakładce „Pliki do pobrania”. 

 

Białystok, 19.05.2011 r.

 

KOMUNIKAT DLA OFERENTÓW:

Wadia konkursowe  w euro należy wpłacać na rachunek w BRE Bank S.A. Oddział Białystok nr

 

BRE X PL PW BIA      76 1140 1775 0000 2936 7900 1015 

 

Białystok, 20.05.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. działając w oparciu o § 3. pkt. 11 Regulaminu Konkursu na wybór wykonawców i dostawców PROJEKTU budowy nowej WKS w miejscowości Folwark Koplany, unieważnia konkurs ogłoszony dn. 18.05.2011 r. w zakresie dostawy urządzeń objętych Pakietem nr 5/B.

 

Białystok, 23.05.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. działając w oparciu o § 3. pkt. 11 Regulaminu Konkursu na wybór wykonawców i dostawców PROJEKTU budowy nowej WKS w miejscowości Folwark Koplany, unieważnia konkurs ogłoszony dn. 06.04.2011 r. w zakresie wykonawstwa podkładu betonowego i posadzki, to jest robót objętych Pakietem nr 1/C. 

 

Białystok, 25.05.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. działając w oparciu o § 3. pkt. 11 Regulaminu Konkursu na wybór wykonawców i dostawców PROJEKTU budowy nowej WKS w miejscowości Folwark Koplany, unieważnia konkurs ogłoszony dn. 18.05.2011 r. w zakresie dostawy urządzeń objętych Pakietem nr 7. 

 

Białystok, 01.06.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (Pakiet nr 1/D) wg  Specyfikacji zamieszczonej w zakładce „Pliki do pobrania”.  

 

 Białystok, 08.06.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. przedłuża termin składania ofert, w konkursie ogłoszonym w dniu 01.06.2011 r. na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – Pakiet nr 1/D,  do dnia 13.06.2011 r. włącznie.

 

 Białystok, 15.06.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy robót instalacyjnych branży sanitarnej w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany”, w następującym zakresie rzeczowym:

 

Pakiet nr 2/C –      1. Kotłownia

 

Pakiet nr 2/D –      w tym:

1. Instalacja sprężonego powietrza,

2. Instalacja gazów technicznych (bez zbiorników).

 

Pakiet nr 2/E –      w tym:

1. Wentylacja mechaniczna hali,

2. Indywidualne wyciągi spalin na stanowiskach spawalniczych – wydział konstrukcji,

3. Indywidualne wyciągi spalin na stanowiskach spawalniczych – wydział zbiorników,

4. Instalacja wyciągowa z filtrami dużej wydajności.

 

Regulamin wewnętrzny konkursu ofert oraz specyfikacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . 

Termin złożenia oferty cenowej wraz z kompletem załączników– 22.06.2011 r.

Przewidywany okres realizacji – lipiec –grudzień 2011 r.

 

Białystok, 21.06.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. na prośbę dwóch Oferentów przedłuża termin składania ofert w konkursie ogłoszonym w dniu 15.06.2011 r. na wyłonienie wykonawcy (-ów) robót sanitarnych – Pakiety nr 2/C, 2/D, 2/E,  do dnia 28.06.2011 roku włącznie. 

 

 Białystok, 05.07.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 01.06.2011 r. na wyłonienie wykonawcy fragmentu robót budowlanych zgrupowanych w Pakiecie nr 1/D, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:  MASTER Emil Borys Sp. jawna z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1-go Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

 

Białystok, 06.07.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. działając w oparciu o § 3. pkt. 11 Regulaminu Konkursu na wybór wykonawców i dostawców PROJEKTU budowy nowej WKS w miejscowości Folwark Koplany, unieważnia konkurs ogłoszony dn. 21.06.2011 r. w zakresie wykonawstwa instalacji wentylacyjnych, to jest robót objętych Pakietem nr 2/E. 

 

Białystok, 07.07.2011 r.


Zarząd INSTAL Białystok S.A. działając w oparciu o § 6. pkt. 3 Regulaminu Konkursu na wybór wykonawców i dostawców PROJEKTU budowa nowej WKS w miejscowości Folwark Koplany, wprowadza z dniem ogłoszenia zmiany do niniejszego Regulaminu. Tekst jednolity po zmianach został opublikowany na stronie WWW pod adresemhttp://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 .

 

Białystok, 07.07.2011 r.


Zarząd INSTAL Białystok S.A. działając w oparciu o § 3. pkt. 11 Regulaminu Konkursu na wybór wykonawców i dostawców PROJEKTU budowy nowej WKS w miejscowości Folwark Koplany, unieważnia konkurs ogłoszony dn. 21.06.2011 r. w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych objętych Pakietami nr 2/C oraz 2/D.

 

Białystok, 22.07.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy zestawu urządzeń linii do przygotowania produkcji (Pakiet nr 5/B) wg  Specyfikacji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 .

 

 Białystok, 25.07.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A., zwraca się do uczestników postępowania w Konkursie ogłoszonym dn. 14.04.2011 r. na wybór dostawcy suwnic pomostowych dla inwestycji  – budowa WKS w Koplanach (Pakiet nr 6), z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą, do dnia 31.08.2011 r. Wynika to z konieczności szczegółowych analiz, złożonych przez wszystkich uczestników postępowania konkursowego uzupełnień do ofert, w wyniku dwustronnych spotkań negocjacyjnych z inwestorem, odbytych w dniach 11-13.07.2011 roku. W przypadku nie wyrażenia zgody na naszą prośbę, oczekujemy na przekazanie tej informacji w formie pisemnej na adres inwestora w terminie do dnia 05.08.2011 roku. W przypadku braku pisemnej odmowy będziemy uważali, że wyrazili Państwo zgodę na wydłużenie terminu ważności oferty.

 

Białystok, 05.08.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, że na prośbę dwóch podmiotów przygotowujących oferty w konkursie na wyłonienie dostawców urządzeń objętych Pakietem nr 5/B, został przedłużony do dnia 09.08.2011 r. termin na ich składanie. Oferenci, którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu z dnia 22.07.2011 r. i uważają, że nowy termin wyznaczony przez inwestora, ma wpływ na  zawartość ich oferty – mogą w przedłużonym terminie złożyć nową ofertę, albo aneks zawierający uzupełnienia lub poprawki.

 

Białystok, 23.08.2011 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy komory śrutowniczej doczyszczającej typu kontenerowego Pakietet nr 10 wg  Specyfikacji zamieszczonej w zakładce „Pliki do pobrania” pod adresem: http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113
 

Białystok, 24.08.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 14.04.2011 r. na wyłonienie dostawcy urządzeń zgrupowanych w Pakiecie nr 6 (Suwnice pomostowe i suwnica konsolowa), w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:  Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Generała K. Sosnkowskiego 1.

 

Białystok, 30.08.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. przedłuża termin składania ofert, w konkursie na wyłonienie dostawcy komory śrutowniczej doczyszczającej typu kontenerowego  – Pakiet nr 10, ogłoszonym w dniu 23.08.2011 r., do dnia 05.09.2011 r. włącznie.

 

Białystok, 07.09.2011 r.


Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy/-ów robót instalacyjnych branży sanitarnej w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany”, w zakresie rzeczowym podanym w specyfikacji konkursowej – Pakiety od nr 2/C do 2/G.
Regulamin wewnętrzny konkursu ofert oraz specyfikacja znajdują się na stronie internetowej http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . 
Termin złożenia oferty cenowej wraz z kompletem załączników – 22.09.2011 r.
Przewidywany okres realizacji – październik 2011 r. – marzec 2012 r.

 

Białystok, 08.09.2011 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy wypalarki plazmowo-gazowej dla WKS w Koplanach (Pakiet nr 7) wg  Specyfikacji zamieszczonej w zakładce „Pliki do pobrania” pod adresem: 
http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113

 

Białystok, 21.09.2011 r.


Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, składających się na Pakiet nr 1/C, w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany”, w następującym zakresie rzeczowym:
• Podkład betonowy z betonu B15 pod posadzkę przemysłową w hali
• Posadzka przemysłowa z betonu B30 ze zbrojeniem rozproszonym w hali (w tym izolacje i dylatacje).
Regulamin wewnętrzny konkursu ofert oraz ramowy tekst Umowy znajduje się na stronie internetowej http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie mogą pobrać materiały konkursowe osobiście w siedzibie Spółki – pokój 218 lub otrzymać je drogą meilową, po podaniu adresu skrzynki internetowej (dokumentacja techniczna – zapis elektroniczny w formacie pdf). INSTAL Białystok S.A. nie wymaga wniesienia wadium, o którym mowa w § 4. pkt. 4 Regulaminu, z uwagi na ograniczony rzeczowo zakres objęty konkursem (wydzielona część Pakietu nr 1 – roboty budowlane). Inwestor zaleca dokonanie wizji lokalnej na placu budowy. Oferty ryczałtowe za wykonanie 1 m2 podkładu oraz 1 m2 posadzki, zgodne z wymogami formalnymi określonymi w Regulaminie konkursu, w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą:
„Oferta na wykonanie robót objętych Pakietem nr 1/C –
budowa WKS w Folwarku Koplanach”
należy składać w sekretariacie spółki osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub firm kurierskich (decyduje data wysyłki). Ustalona forma oferty wyklucza możliwość przekazania jej drogą meilową lub faksem. Wymagamy 3-miesięcznego terminu związania ofertą, potwierdzonego pisemnie w jej treści.

Termin złożenia oferty cenowej – 30.09.2011 r.
Przewidywany okres realizacji (z etapowaniem, w dostosowaniu do potrzeb inwestora) –   październik – grudzień 2011 r.

 

Białystok, 21.09.2011 r.

 

Na prośbę kilku oferentów, Zarząd INSTAL Białystok S.A. przedłuża termin składania ofert, w konkursie ogłoszonym w dniu 07.09.2011 r. na wyłonienie wykonawcy/-ów robót – Pakiety nr 2/C, 2/D, 2/E, 2/F, 2/G, , do dnia 28.09.2011 r. włącznie. W przypadku wysłania oferty pocztą lub przez kuriera – decyduje data wysyłki. Przypominamy o wymogu określenia w ofercie terminu jej ważności (min. 3 m-ce od daty wyżej wyznaczonej).

 

Białystok, 07.10.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A.  wprowadza z dniem ogłoszenia zmiany do Umowy ramowej dostawy maszyn. Tekst jednolity po zmianach został opublikowany na stronie WWW pod adresem http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113  jako wersja 1.7. (zastępująca dotychczasową wersję 1.6.).  Potencjalnych uczestników konkursów ofert na dostawy maszyn i urządzeń, prosimy o zapoznanie się z tekstem po zmianach.

 

Białystok, 28.10.2011 r.


Działając w oparciu o § 3. pkt. 11 Regulaminu Konkursu na wybór wykonawców i dostawców PROJEKTU budowy nowej WKS w miejscowości Folwark Koplany, Zarząd INSTAL Białystok S.A. unieważnia konkurs ogłoszony dn. 22.07.2011 r. w zakresie wyłonienia dostawcy urządzeń linii do przygotowania produkcji (Pakiet nr 5/B). Powodem przedmiotowej decyzji jest konieczność korekty ramowej Umowy dostawy maszyn oraz wprowadzenie modyfikacji specyfikacji konkursowej. W najbliższym czasie procedura zostanie ponowiona, o czym powiadomimy zainteresowanych odrębnym komunikatem.

 

Białystok, 28.10.2011 r.


Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 21.09.2011 r. na wyłonienie wykonawcy fragmentu robót budowlanych zgrupowanych w Pakiecie nr 1/C, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:  DUROBEX Grzegorz Maciorowski z siedzibą w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 79.

 

Białystok, 04.11.2011 r.


Działając w oparciu o § 3. pkt. 11 Regulaminu Konkursu na wybór wykonawców i dostawców PROJEKTU budowy nowej WKS w miejscowości Folwark Koplany, Zarząd INSTAL Białystok S.A. unieważnia konkurs ogłoszony dn. 27.04.2011 r. w zakresie wyłonienia dostawcy urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej (Pakiet nr 5/A). Powodem przedmiotowej decyzji jest konieczność korekty ramowej Umowy dostawy maszyn oraz wprowadzenie modyfikacji specyfikacji konkursowej. W najbliższym czasie procedura zostanie ponowiona, o czym powiadomimy zainteresowanych odrębnym komunikatem.

 

Białystok, 07.11.2011 r.


Zarząd INSTAL Białystok S.A. wprowadza z dniem niniejszego ogłoszenia zmiany do Umowy ramowej dostawy maszyn. Tekst jednolity po zmianach został opublikowany w zakładce  „Pliki do pobrania” pod adresem http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . Dotychczasowa wersja 1.7. zostaje zastąpiona wersją oznaczoną 1.8.

 

Białystok, 07.11.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ponownie ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej (Pakiet nr 5/A) wg  Specyfikacji zamieszczonej w zakładce „Pliki do pobrania” pod adresem http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 .

 

Białystok, 07.11.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza ponowne rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy zestawu urządzeń linii do przygotowania produkcji (Pakiet nr 5/B) wg  Specyfikacji zamieszczonej na stronie www pod adresem http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 .

 

Białystok, 09.11.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursów ofert, celem wyłonienia dostawcy/dostawców maszyn dla Centrum Obróbki Blach, w tym: 
• urządzenie do owiercania i wypalania blach CNC 1 szt. – Pakiet nr 8/A, 
• maszyna do gratowania na sucho CNC 1 szt. – Pakiet nr 8/B, 
• prasa do kształtowania blach 1 szt. – Pakiet nr 8/C  
wg  odrębnych Specyfikacji zamieszczonych w zakładce „Pliki do pobrania” pod adresem internetowym:    http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 .

 

Białystok, 01.12.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy Innowacyjnego Automatu Spawalniczego do spawania powierzchni łukowych (robota spawalniczego) sterowanego CNC dla WKS w Koplanach (Pakiet nr 9) wg  Specyfikacji zamieszczonej w zakładce „Pliki do pobrania” pod adresem: 
http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113

 

Białystok, 02.12.2011 r.


Zarząd INSTAL Białystok S.A. działając w oparciu o § 3. pkt. 11 Regulaminu Konkursu na wybór wykonawców i dostawców PROJEKTU budowy nowej WKS w miejscowości Folwark Koplany, unieważnia konkurs ogłoszony dn. 07.09.2011 r. w zakresie wyłonienia wykonawcy robót instalacyjnych objętych Pakietem nr 2/E.

 

Białystok, 09.12.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy systemu do radiografii cyfrowej – Pakiet nr 18 wg  Specyfikacji zamieszczonej w zakładce „Pliki do pobrania” pod adresem internetowym http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 .

 

Białystok, 19.12.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. przedłuża termin składania ofert, w konkursie ogłoszonym w dniu 01.12.2011 r., na wyłonienie dostawcy  Innowacyjnego Automatu Spawalniczego do spawania powierzchni łukowych (robota spawalniczego) sterowanego CNC dla WKS w Koplanach – Pakiet nr 9, do dnia 05.01.2012 r. włącznie.

 

Białystok, 30.12.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 23.08.2011 r. na wyłonienie dostawcy komory śrutowniczej doczyszczającej typu kontenerowego ( Pakiet nr 10) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:  Agencja ANTICORR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 98, 80-557 Gdańsk. 

 

Białystok, 30.12.2011 r.

 

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 08. 09.2011 r. na wyłonienie dostawcy wypalarki plazmowo-gazowej dla WKS w Koplanach (Pakiet nr 7) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:  WELDI S.C. Michał Nowak, Beata Rusek w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 1, 43-175 Wyry.